Regulamin sklepu

Cześć,
na mojej stronie internetowej funkcjonuje sklep internetowy, za pośrednictwem którego możesz nabyć interesujące Ciebie produkty, dotyczące szeroko pojętego zdrowego stylu życia.
Poniżej znajdziesz regulamin, w którym szczegółowo wyjaśniłam zasady funkcjonowania sklepu, proces składania i realizacji zamówień, postępowania reklamacyjne oraz możliwość odstąpienia od umowy.
Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości lub pewne kwestie wymagają dodatkowego wyjaśnienia możesz do mnie napisać na e-maila: kontakt@edytaszymkiewicz.pl lub na mój profil na Facebooku: https://www.facebook.com/edytaszymkiewicztrener.

Regulamin sklepu internetowego


§ 1. Definicje


1. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:
1.1. Sklep: oznacza sklep internetowy funkcjonujący pod adresem https://edytaszymkiewicz.pl/sklep,
1.2. Regulamin: oznacza niniejszy regulamin,
1.3. Sprzedawca: oznacza Pana Mariusza Szymkiewicza, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Mariusz Szymkiewicz Sim-Sport”, adres: ul. Słoneczna 15, 42-674 Karchowice, NIP: 6452301298, REGON: 243539357,
1.4. Kupujący: oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a także osobę prawną, korzystającą z usług Sklepu,
1.5. Konsument: oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
1.6. Materiały elektroniczne: oznacza dostępne za pośrednictwem Sklepu produkty elektroniczne takie jak e‑booki oraz plany żywieniowe,
1.7. Indywidualne konsultacje: oznaczają indywidualną rozmowę pomiędzy wykwalifikowanym przedstawicielem Sprzedawcy, a Kupującym. Temat konsultacji dotyczy szeroko pojętego zdrowego stylu życia,
1.8. Wyjazd fitness: oznacza organizowany przez Sprzedawcę wyjazd, którego celem jest zdobycie lub zwiększenie przez jego uczestników wiedzy na temat szeroko pojętego zdrowego stylu życia, a w szczególności poprawy nawyków żywieniowych oraz kondycji fizycznej,
1.9. Produkt: oznacza łącznie Materiały elektroniczne, Indywidualne konsultacje oraz Wyjazd fitness,
1.10. Zamówienie: oznacza oświadczenie woli Kupującego, bezpośrednio zmierzające do zawarcia umowy ze Sprzedawcą.


§ 2. Postanowienia ogólne


1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków praw i obowiązków Sprzedawcy oraz Kupującego.
2. W ramach Sklepu Sprzedawca umożliwia złożenie przez Kupującego Zamówienia dotyczącego:
2.1. Materiałów elektronicznych,
2.2. Indywidualnych konsultacji,
2.3. Wyjazdu fitness.
3. Umowa pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
4. Kupujący może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@edytaszymkiewicz.pl, a także drogą listowną na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 1.3 Regulaminu.
5. Ceny podane w sklepie są cenami brutto.


§ 3. Składanie zamówień


1. Do złożenia Zamówienia nie jest wymagane posiadanie indywidualnego konta w Sklepie. Oznacza to, że Zamówienie może złożyć zarówno gość, jak i zarejestrowany wcześniej użytkownik.
2. Konto w Sklepie można utworzyć również w trakcie procesu składania Zamówienia.3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez:
3.1. wybranie jednego lub kilku Produktów dostępnych w Sklepie,
3.2. kliknięcie opcji „Dodaj do koszyka”,
3.3. w zakładce „Strona koszyka” wybranie pola „Przejdź do kasy”,
3.4. wypełnienie formularza na stronie Zamówienia. Uzupełnienie pól zaznaczonych gwiazdką jest niezbędne, aby Kupujący w sposób skuteczny złożył Zamówienie,
3.5. zaznaczenia przycisku „Kupuję i płacę”.
4. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:
4.1 przelew tradycyjny na wskazany przez Sprzedawcę, w trakcie realizacji Zamówienia, numer rachunku bankowego,
4.2 Przelewy 24 – płatność jest obsługiwana przez operatora PayPro S.A, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
5. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia ceny w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Przy czym w przypadku Wyjazdów fitness możliwe jest uiszczenie ceny w ratach, w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą.
6. Z chwilą uiszczenia ceny lub jej części (w przypadku Wyjazdów fitness) dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
7. Kupujący, w trakcie składania Zamówienia, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualne dane osobowe. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wprowadzenie przez Kupującego nieprawdziwych lub nieaktualnych danych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia, w sytuacji, gdy wskazane przez Kupującego dane budzą uzasadnioną wątpliwość co do ich poprawności. W takim przypadku Sprzedawca podejmie próbę skontaktowania się z Kupującym celem zweryfikowania wskazanych przez niego danych osobowych.


§ 4. Realizacja zamówień


1. Realizacja Zamówienia obejmującego:
1.1. Materiały elektroniczne następuje poprzez przesłanie ich Kupującemu na pocztę elektroniczną, wskazaną w trakcie składania Zamówienia,
1.2. Indywidualne konsultacje lub Wyjazd fitness następuje poprzez umożliwienie Kupującemu lub wyznaczonej przez niego osobie możliwości uczestnictwa w danym wydarzeniu.
2. Indywidualne konsultacje oraz Wyjazd fitness realizowane będą zgodnie z charakterystyką dostępną na stronie danego Produktu.
3. Niewzięcie udziału w Indywidualnych konsultacjach lub Wyjeździe fitness, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 7 Regulaminu, nie uprawnia Kupującego do ubiegania się od Sprzedawcy zwrotu ceny za ten Produkt.


§ 5. Promocje i kody rabatowe


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmieniania warunków handlowych dostępnych w Sklepie Produktów wedle swojego uznania. Przy czym nie ma to wpływu na już złożone Zamówienia.
2. W trakcie procesu składania Zamówienia Kupujący ma możliwość podania kodu rabatowego, powodującego odpowiednie zmniejszenie ceny.

§ 6. Reklamacje


1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkty bez wad.
2. Kupujący może złożyć reklamacje dotyczącą zakupionego przez siebie Produktu.
3. Reklamacje składa się w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@edytaszymkiewicz.pl.
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane identyfikacyjne Kupującego, podane na etapie składania Zamówienia, a także opis problemu.
5. Sprzedawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 7. Odstąpienie od umowy


1. Kupujący, będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez wysłanie przez Kupującego do Sprzedawcy e-maila lub pisma tradycyjną drogą pocztową, na następujące dane: kontakt@edytaszymkiewicz.pl lub ul. Słoneczna 15, 42‑674 Karchowice.
3. Dla skuteczności oświadczenia Kupujący nie musi korzystać z żadnego wzoru, wystarczy, że wyraźnie wskaże, że chce odstąpić od umowy. Przy czym Sprzedawca udostępnia następujący wzór oświadczenia dla skutków odstąpienia od umowy: “Odstępuję od umowy zawartej ze Sprzedawcą dnia [] r., a dotyczącej następującego produktu [].” W wiadomości do Sprzedawcy Kupujący powinien zawrzeć dane, pozwalające na jego prawidłową identyfikację (imię, nazwisko oraz adres).
4. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa wraz z upływem 14 dni, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
5. Kupujący odsyła Sprzedawcy Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zawiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem środków pieniężnych. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt całej zapłaconej przez niego kwoty (cena Produktu oraz kosztu wysyłki do Kupującego jeżeli Kupujący za nią płacił), nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
8.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
8.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
8.3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów, mogących wyniknąć z tytułu umów realizowanych w związku z funkcjonowaniem Sklepu, na drodze postępowania mediacyjnego. Każdorazowo szczegóły takiego postępowania zostaną określone przez zainteresowane Strony.
2. Kupujący, będący Konsumentem, ma prawo do skorzystania jednego z następujących sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
2.1. zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
2.2. zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do inspektora Inspekcji Handlowej,
2.3. zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej przez powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument znajdzie pod następującym linkiem: https://polubowne.uokik.gov.pl.
4. Ponadto Konsument może skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Szczegółowe informacje na temat opisywanej platformy dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.


§ 9. Ochrona danych osobowych i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://edytaszymkiewicz.pl/polityka-prywatnosci.


§ 10. Zmiana regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub uzupełnień w Regulaminie.
2. Nowelizacje Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
3. Do umów zawartych przez aktualizacją Regulaminu stosuje się wersje Regulaminu obowiązującą w chwili składania Zamówienia.

Data wejścia w życie Regulaminu: 7 stycznia 2021 r.